Pressmeddelanden

22 november: Extra bolagsstämma i Deflamo AB

PRESSMEDDELANDE Malmö den 22 november

Extra bolagsstämma i Deflamo AB

Stämmokommuniké avseende omvänt förvärv av SIG Invest för notering på Nasdaq First North Growth Market vid extra bolagsstämma idag den 22 november 2019.

Vid extra bolagsstämma i Deflamo AB (publ) (”Bolaget”) idag den 22 november 2019 beslutades följande.

Styrelse, revisor och arvoden samt utseende av VD

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Robert Öjfelt, Niklas Bernkert, Dan Astrén, Tomas Magnusson och Tomas Sträng valdes till ledamöter i styrelsen och ersätter Carina Heilborn, Jan Blomquist och Björn Rönnmark som har ställt sina platser i styrelsen till förfogande. Robert Öjfelt valdes till styrelsens ordförande.

Till styrelsens ordförande ska ett arvode om 120 000 kronor per verksamhetsår utgå. Till styrelsens övriga ledamöter utgår inget arvode.

Stämman valde revisionsbyrån KPMG AB till revisor för en mandatperiod intill slutet av årsstämman 2020, varvid revisionsbyrån meddelat att auktoriserade revisorn Eva Melzig utses som huvudansvarig revisor. Ersättning till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Vid konstituerande styrelsemöte efter stämman utsågs Dan Astrén till ny verkställande direktör för bolaget.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ändrad lydelse av bolagsordningen innebärande bl.a. att Bolagets firma ändras till Signatur Fastigheter AB (publ), att styrelsens säte ändras från Karlshamn till Malmö, att Bolagets verksamhetsföremål ändras, att gränserna för antal aktier och aktiekapital ändras samt att sättet för kallelse till bolagsstämma ändras.

Stämmans beslut biträddes av erforderlig majoritet.

Verksamhetsöverlåtelse till Castellet Bruk AB

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om verksamhetsöverlåtelse till Castellet Bruk AB. Castellet Bruk AB ska erlägga en köpeskilling om 800 000 kronor avseende den överlåtna verksamheten. Överlåtelsen genomförs som ett led i Bolagets förvärv av samtliga aktier i SIG Invest AB genom apportemissionen och den planerade förändrade verksamheten.

Nyemission av aktier mot betalning i apportegendom

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av aktier av serie B enligt följande. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 11 260 375,09 kronor genom en emission av högst 1 769 838 194 nya aktier av serie B. Rätt att teckna de nya aktierna av serie B ska tillkomma innehavare av aktier i SIG Invest AB, varvid 1 aktie i SIG Invest AB berättigar till 352,04939207 (avrundat till åtta decimaler) aktier av serie B i Bolaget varvid avrundning sker nedåt till jämnt heltal antal aktier av serie B i Bolaget. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 16 december 2019. De nya aktierna av serie B emitteras till bedömt marknadsmässigt värde. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 19 december 2019 genom tillförsel av, vid full anslutning från innehavare, 5 027 244 aktier i SIG Invest AB. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiderna för teckning och betalning.

Sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en sammanläggning av aktier 1:100 genom att 100 aktier av serie A sammanläggs till en aktie av serie A och att 100 aktier av serie B sammanläggs till en aktie av serie B. Efter sammanläggningen och apportemissionen kommer antalet aktier i Bolaget uppgår till högst 18 484 251 stycken (varav 10 204 aktier av serie A och 18 474 047 aktier av serie B). Beslutet är villkorat av att garanter inför sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal inte är jämnt delbart med 100. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket.

För att möjliggöra sammanläggning av aktier beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen på så vis att gränserna för antalet aktier minskades från nuvarande lägst 1 482 000 000 och högst 5 928 000 000 till lägst 14 820 000 och högst 59 280 000.

Stämmans beslut biträddes av erforderlig majoritet.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen för bolagsordningen, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande sammanlagt högst trettio procent av aktierna i Bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emission ska kunna ske i syfte att optimera Bolagets kapitalbas och finansiera tillväxtinitiativ, förvärv av bolag samt diversifiera aktieägarbasen med institutionella investerare. Betalning ska ske kontant, genom kvittning, genom apport eller eljest förenas med villkor. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Stämmans beslut biträddes av erforderlig majoritet.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

 

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
[email protected]

Om SIG Invest AB (publ)
SIG Invest AB:s (publ) affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom utveckling av bostäder kombinerat med förvaltning. Grunden i SIG Invest utgörs av värdeökande fastighetsförvaltning som ger ett stabilt och i allt väsentligt förutbestämt kassaflöde till verksamheten. Med fastighetsförvaltning i botten genomförs även strategiskt attraktiva utvecklingsprojekt där möjligheten att addera värde är betydande.

13 november: Deflamo AB:s aktier (under namnändring till Signatur Fastigheter AB) erhåller godkännande från Nasdaq att kvarstå som upptagna till handel på First North Growth Market

PRESSMEDDELANDE Malmö den 13 november

Deflamo AB:s aktier (under namnändring till Signatur Fastigheter AB) erhåller godkännande från Nasdaq att kvarstå som upptagna till handel på First North Growth Market

Deflamo AB:s aktier (under namnändring till Signatur Fastigheter AB) erhåller godkännande från Nasdaq att kvarstå som upptagna till handel på First North Growth Market med anledning av det omvända förvärvet av SIG Invest och offentliggör bolagsbeskrivning.

Deflamo AB och SIG Invest AB har ingått ett avtal om att Deflamo AB förvärvar samtliga aktier i SIG Invest genom apportemission förutsatt godkännande vid extra bolagsstämma i Deflamo den 22 november 2019.  Deflamo AB föreslås att byta namn till Signatur Fastigheter AB (publ) i samband med förvärvet. Beslutet om namnbyte fattas på den extra bolagsstämman.

Med anledning av transaktionen ovan har Nasdaq godkänt den nya koncernen för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market. Av beslutet följer att förvärvet och Bolagets informationsgivning fullföljs i enlighet med vad som framgår av den dokumentation som inkommit inom ramen för den nya noteringsgranskningen.

Med anledning av transaktionen har Deflamos styrelse upprättat en bolagsbeskrivning som offentliggjorts. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på SIG Invest hemsida (www.siginvest.se).
I bolagsbeskrivningen presenteras oreviderad ny finansiell information avseende kapitalstruktur och skuldsättning för den sammanslagna koncernen per den 30 september 2019, som inte tidigare publicerats.

Om SIG Invest                 
Bolagets verksamhet består i att förvärva, förädla och förvalta både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Bolagets strategi är att skapa tillväxt genom fastighetsutveckling och stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning.

Om Deflamo                    
Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flam¬skydds¬produkter och tillhörande tjänster. Utöver F&U-tjänster som förändrar och utvecklar flamskydds¬marknaden tillverkar bolaget även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för sina egna produkter.

Rådgivare
Augment Partners AB agerar rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till SIG Invest i Transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

 

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
[email protected]

Om SIG Invest AB (publ)
SIG Invest AB:s (publ) affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom utveckling av bostäder kombinerat med förvaltning. Grunden i SIG Invest utgörs av värdeökande fastighetsförvaltning som ger ett stabilt och i allt väsentligt förutbestämt kassaflöde till verksamheten. Med fastighetsförvaltning i botten genomförs även strategiskt attraktiva utvecklingsprojekt där möjligheten att addera värde är betydande.

24 oktober: SIG Invest och Deflamo offentliggör omvänt förvärv av SIG Invest för notering på Nasdaq First North Growth Market

PRESSMEDDELANDE Malmö den 24 oktober

SIG Invest och Deflamo offentliggör omvänt förvärv av SIG Invest för notering på Nasdaq First North Growth Market

Pressmeddelande SIG Invest AB 2019-10-24

Deflamo AB (publ) (“Deflamo”) och SIG Invest AB (publ) (”SIG Invest”) har idag ingått ett avtal om att Deflamo förvärvar samtliga aktier i SIG Invest genom en apportemission (“Transaktionen”). Med anledning härav föreslår Deflamos styrelse att extra bolagsstämman den 22 november 2019 beslutar om bland annat förvärvet av SIG Invest genom en apportemission av högst 1 769 838 194 nya B-aktier som vederlag för aktierna i SIG Invest. I samband med Transaktionen kommer Deflamo att byta firma till Signatur Fastigheter AB (publ).

Transaktionen i korthet:

 • Transaktionen är villkorad av godkännande på Deflamos extra bolagsstämma den 22 november 2019.
 • SIG Invest, ett värde­adderande och växande fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och förvaltning av bostäder, kommer att förvärvas mot betalning genom utgivande av 1 769 838 194 nya B-aktier i Deflamo.
 • Efter Transaktionens slutförande kommer SIG Invests aktieägare att inneha omkring 95,75 procent av aktierna och 95,28 procent av rösterna i Deflamo och Deflamos befintliga aktieägare kommer att inneha omkring 4,25 procent av aktierna och 4,72 procent av rösterna i Deflamo.
 • Med anledning av Transaktionen kommer en ny noteringsprocess på Nasdaq First North Growth Market behöva genomföras. 
 • Deflamos styrelse föreslår även att extra bolagsstämman beslutar om en sammanläggning (omvänd split) av aktier i förhållandet 1:100 samt andra beslut hänförliga till Transaktionen.
 • Första dag för handel på Nasdaq First North är beräknad till mitten av december 2019.
 • I samband med Transaktionen kommer Deflamo att byta firma till Signatur Fastigheter AB (publ).

Bakgrund och motiv för Transaktionen

SIG Invest

SIG Invest, grundat 2014, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Malmö. SIG Invest är ett värdeadderande och växande fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och förvaltning av bostäder.

Grunden i koncernen utgörs av fastighetsförvaltning som ger ett stabilt och i allt väsentligt förutbestämt kassaflöde till verksamheten. Denna grund växer sig allt starkare och bidrar till koncernens affärsidé att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning till aktieägarna.

Med förvaltning i botten genomförs strategiskt och ekonomiskt attraktiva utvecklingsprojekt. SIG Invest investerar primärt i kassaflödesfastigheter med värdeökningspotential. Koncernledningens expertis är att identifiera dessa objekt samt utveckla dem på ett kostnadseffektivt sätt. Koncernen äger idag ett fastighetsbestånd om 25 fastigheter till ett marknadsvärde av 620,8 MSEK.

Deflamo

Deflamo har under åren lagt väsentliga resurser på utveckling och införsäljning av sin flamskyddsprodukt Apyrum och det har funnits ett stort intresse på marknaden för detta. Ledtiderna från kunders initiala intresse till faktisk implementering i produktion är dock långa. De förväntade regulatoriska förändringar som skulle gynna Apyrum har heller ännu inte implementerats med full effekt. En fortsatt utveckling av verksamheten enligt nuvarande affärsmodell skulle kräva en finansiell uthållighet som är svår att upprätthålla för en liten aktör som Deflamo.

Styrelsen har gjort bedömningen att en fortsatt finansiering av verksamheten i dess nuvarande form inte är realistisk och att förutsättningar därför saknas för bolaget att på egen hand fortsätta utvecklingen av Deflamos flamskyddsverksamhet. Den planerade transaktionen kommer att ge Deflamos befintliga aktieägare en mer stabil tillgångsmassa med potential att utvecklas positivt. Styrelsens bedömning är att en lösning av detta slag är det bästa alternativet för Deflamos aktieägare.

Transaktionen

Deflamo har ingått ett apportavtal med Astrén Invest AB, Stanwood-Haley Properties AB, Tomas M Holding AB och merparten av de övriga aktieägarna i SIG Invest (“Apportavtalet”), enligt vilket Deflamo ska förvärva samtliga aktier (“Värdepapperen”) i SIG Invest. Med anledning härav föreslår Deflamos styrelse att extra bolagsstämman den 22 november 2019 beslutar om bland annat förvärvet av SIG Invest genom en apportemission av högst 1 769 838 194 nya B-aktier som vederlag för Värdepapperen i SIG Invest (“Vederlagsaktier”). Efter Transaktionens slutförande kommer SIG Invests aktieägare att inneha omkring 95,75 procent av aktierna och 95,28 procent av rösterna i Deflamo och Deflamos befintliga aktieägare kommer att inneha omkring 4,25 procent av aktierna och 4,72 procent av rösterna i Deflamo.

Till följd av Transaktionen ökar Deflamos aktiekapital till högst 11 760 375,09 SEK och antalet B-aktier ökar från 77 566 589 stycken till högst 1 847 404 783 B-aktier. SIG Invest kommer att, i enlighet med aktieägaravtal mellan ägare till SIG Invest, vilket stipulerar drag along-rättigheter, påkalla att återstående aktieägare i SIG Invest ska överföra sina Värdepapper till Deflamo enligt samma villkor som i Transaktionen. 

Deflamos befintliga verksamhet ska säljas till Castellet Bruk AB för en likvid om 800 KSEK efter att extra bolagsstämma i Deflamo godkänt apportemissionen. Transaktionen är villkorad av Deflamos extra bolagsstämmas beslut om apportemissionen och transaktionen samt Nasdaq First North Growth Markets godkännande av Deflamos fortsatta notering efter det omvända förvärvet av SIG Invest. 

För att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier föreslår Deflamos styrelse även att extra bolagsstämman beslutar om en sammanläggning av aktier, varav 100 A-aktier sammanläggs till en A-aktie (1:100) och 100 B-aktier sammanläggs till en B-aktie (1:100). Om en aktieägares nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier att dennes innehav, efter tillägg av tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 100, så kallad avrundning uppåt. Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen av aktier. Styrelsen för Deflamo föreslås vara behörig att besluta om avstämningsdag för sammanläggning av aktier. Om extra bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till sammanläggning av aktier kommer avstämningsdag för sammanläggningen, den nya ISIN-koden för Deflamos A- och B-aktier samt ytterligare information om sammanläggningen att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande efter extra bolagsstämman.

Antalet aktier i Deflamo, efter genomförd apportemission och sammanläggning av aktier, kommer att uppgå till högst 10 204 A-aktier och 18 474 047 B-aktier, var och en med ett kvotvärde om cirka 0,6362 SEK.

Ändringar i Deflamos styrelse och ledningsgrupp

Större aktieägare i Deflamo föreslår att Robert Öjfelt, Tomas Sträng, Niklas Bernkert, Dan Astrén och Tomas Magnusson väljs till nya styrelseledamöter i Deflamo för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Robert Öjfelt som styrelsens ordförande. Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna kommer att finnas tillgänglig i kallelsen till Deflamos extra bolagsstämma, vilken kommer att pressmeddelas separat.

Ledningen för den nya enheten kommer att bestå av Dan Astrén (verkställande direktör), Tomas Magnusson (transaktionsansvarig) och Jens Bergman (CFO).

Extra bolagsstämma

Deflamos extra bolagsstämma kommer att hållas den 22 november 2019. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att pressmeddelas separat.

Namnbyte

För att betona att SIG Invest nu tar nästa steg i sin historia som ett värdeadderande fastighetsbolag som skapar framtidens fastigheter, kommer det nya bolaget i samband med Transaktionen byta firma till Signatur Fastigheter AB (publ). Beslutet om namnbyte avses fattas på den extra bolagsstämman den 22 november 2019.

Notering på Nasdaq First North

Med anledning av Transaktionen krävs en ny noteringsprocess på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av detta och om Nasdaq godkänner noteringen av den nya enheten kommer en bolagsbeskrivning att publiceras i god tid innan den extra bolagsstämman den 22 november 2019. Första dag för handel i den nya enheten på Nasdaq First North Growth Market beräknas till mitten av december 2019.

Preliminär tidplan

Vecka 45, 2019 Preliminärt godkännande av det nya bolaget på Nasdaq First North Growth Market och offentliggörande av bolagsbeskrivning.
22 november 2019 Extra bolagsstämma i Deflamo för beslut om Transaktionen och andra hänförliga beslut.
17 december 2019 Apportemissionen registreras hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
19 december 2019 Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market i det nya bolaget.

Rådgivare

Augment Partners AB agerar rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till SIG Invest i Transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

 

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
[email protected]

Om SIG Invest AB (publ)
SIG Invest AB:s (publ) affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom utveckling av bostäder kombinerat med förvaltning. Grunden i SIG Invest utgörs av värdeökande fastighetsförvaltning som ger ett stabilt och i allt väsentligt förutbestämt kassaflöde till verksamheten. Med fastighetsförvaltning i botten genomförs även strategiskt attraktiva utvecklingsprojekt där möjligheten att addera värde är betydande.

6 September: SIG Invest AB (publ) och Deflamo AB (publ) offentliggör avsiktsförklaring gällande omvänt förvärv av SIG Invest AB (publ) för notering på Nasdaq First North Growth Market

PRESSMEDDELANDE Malmö den 6 september

SIG Invest AB (publ) och Deflamo AB (publ) offentliggör avsiktsförklaring gällande omvänt förvärv av SIG Invest AB (publ) för notering på Nasdaq First North Growth Market

SIG Invest AB (”SIG Invest”) och Deflamo AB (”Deflamo”) har ingått en avsiktsförklaring gällande Deflamos förvärv av samtliga aktier i SIG Invest genom en apportemission av aktier i Deflamo (”Transaktionen”). Om Transaktionen genomförs innebär detta bl.a. att Deflamos verksamhet ändras till SIG Invests verksamhet (det ”Nya Bolaget”).

 

Transaktionen mellan SIG Invest och Deflamo AB i korthet: 

• Transaktionen förutsätter ingående av ett aktieöverlåtelseavtal och kommer bl.a. vara villkorad av Nasdaq First North Growth Markets godkännande av fortsatt notering av SIG Invest AB (publ) samt av godkännande av bolagsstämma i Deflamo och SIG Invest. 

• Efter Transaktionens slutförande är avsikten att SIG Invests aktieägare ska inneha omkring 95 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget medan Deflamos befintliga aktieägare ska inneha omkring 5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget. 

• Ambitionen är att Transaktionen ska slutföras under det fjärde kvartalet 2019. 

• SIG Invests affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom utveckling av bostäder kombinerat med förvaltning. 

”Jag är glad över att SIG Invest ingått en avsiktsförklaring med Deflamo avseende omvänt förvärv. Vi har under en tid undersökt möjligheten att notera SIG Invest som ett viktigt strategiskt steg för fortsatt expansion. Att verka i en noterad miljö möjliggör flera förvärv och större utvecklingsmöjligheter”, säger Dan Astrén, VD i SIG Invest. 

”Deflamo emotser en effektiv process för att tillsammans med SIG Invest nu åstadkomma en ny operativ inriktning på verksamheten för att skapa värde för bolagets aktieägare.”, säger Jan Blomquist, styrelseordförande i Deflamo.

I samband med Transaktionen kommer Deflamo att byta företagsnamn. 

SIG Invest

SIG Invest, grundat 2014, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Malmö. SIG Invest är ett värdeadderande och växande fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och förvaltning av bostäder. 

Grunden i koncernen utgörs av fastighetsförvaltning som ger ett stabilt och i allt väsentligt förutbestämt kassaflöde till verksamheten. Denna grund växer sig allt starkare och bidrar till koncernens affärsidé att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning till aktieägarna. 

Med förvaltning i botten genomförs strategiskt och ekonomiskt attraktiva utvecklingsprojekt. SIG Invest investerar primärt i kassaflödesfastigheter med värdeökningspotential. Koncernledningens expertis är att identifiera dessa objekt samt utveckla dem på ett kostnadseffektivt sätt. Koncernen äger idag ett fastighetsbestånd om 25 fastigheter till ett marknadsvärde av 620,8 Mkr. 

Deflamo 

Deflamo har under åren lagt väsentliga resurser på utveckling och införsäljning av sin flamskyddsprodukt Apyrum och det har funnits ett stort intresse på marknaden för detta. Ledtiderna från kunders initiala intresse till faktisk implementering i produktion är dock långa. De förväntade regulatoriska förändringar som skulle gynna Apyrum har heller ännu inte implementerats med full effekt. En fortsatt utveckling av verksamheten enligt nuvarande affärsmodell skulle kräva en finansiell uthållighet som är svår att upprätthålla för en liten aktör som Deflamo. 

Styrelsen har gjort bedömningen att en fortsatt finansiering av verksamheten i dess nuvarande form inte är realistisk och att förutsättningar därför saknas för bolaget att på egen hand fortsätta utvecklingen av Deflamos flamskyddsverksamhet. Den planerade transaktionen kommer att ge Deflamos befintliga aktieägare en mer stabil tillgångsmassa med potential att utvecklas positivt. Styrelsens bedömning är att en lösning av detta slag är det bästa alternativet för Deflamos aktieägare. 

Transaktionen 

SIG Invest har ingått en avsiktsförklaring med Deflamo, enligt vilken Deflamo ska förvärva samtliga aktier i SIG Invest genom en apportemission av aktier i Deflamo. Transaktionen förutsätter ingående av ett aktieöverlåtelseavtal och kommer bl.a. vara villkorad av Nasdaqs godkännande av fortsatt notering av SIG Invest samt av godkännande av bolagsstämma i Deflamo och SIG Invest. 

Efter Transaktionens slutförande är avsikten att SIG Invests aktieägare ska inneha omkring 95 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget medan Deflamos befintliga aktieägare ska inneha omkring 5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget. Fördelningen kan variera något beroende på slutgiltigt utfall av skulderna i Deflamo vid transaktionstillfället.

Noteringen på Nasdaq First North Growth Market 

Med anledning av Transaktionen krävs en ny noteringsprocess för Deflamo på Nasdaq First North Growth Market där Nasdaq först måste godkänna det Nya Bolaget för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market innan Transaktionen kan slutföras. Med anledning av detta – och förutsatt att Nasdaq godkänner noteringen av det Nya Bolaget – kommer en bolagsbeskrivning avseende det Nya Bolaget att publiceras. 

Rådgivare 
Augment Partners AB agerar rådgivare till SIG Invest i processen. 

Om Deflamo 
Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U-tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar bolaget även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för sina egna produkter. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

 

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
[email protected]

Om SIG Invest AB (publ)
SIG Invest AB:s (publ) affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom utveckling av bostäder kombinerat med förvaltning. Grunden i SIG Invest utgörs av värdeökande fastighetsförvaltning som ger ett stabilt och i allt väsentligt förutbestämt kassaflöde till verksamheten. Med fastighetsförvaltning i botten genomförs även strategiskt attraktiva utvecklingsprojekt där möjligheten att addera värde är betydande.

29 augusti: SIG Invest AB (publ) publicerar delårsrapport januari-juni 2019

PRESSMEDDELANDE Malmö den 29 augusti 2019

 

SIG Invest AB (publ) publicerar delårsrapport januari-juni 2019

SIG Invest AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-juni 2019 och finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.siginvest.se.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

 

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
[email protected]

Om SIG Invest AB (publ)
SIG Invest AB:s (publ) affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom utveckling av bostäder kombinerat med förvaltning. Grunden i SIG Invest utgörs av värdeökande fastighetsförvaltning som ger ett stabilt och i allt väsentligt förutbestämt kassaflöde till verksamheten. Med fastighetsförvaltning i botten genomförs även strategiskt attraktiva utvecklingsprojekt där möjligheten att addera värde är betydande.

28 mars: SIG Invest AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

PRESSMEDDELANDE Malmö den 28 mars 2019

 

SIG Invest AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

SIG Invests årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.siginvest.se.

Händelser efter balansdagen

Avtal om förvärv av fastigheten Kalmar Palmen 6 ingicks i november 2018. Bolaget beslutade dock efter genomförd Due Diligence att inte tillträda fastigheten.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

 

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
[email protected]

Om SIG Invest AB (publ)
SIG Invest AB:s (publ) affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom utveckling av bostäder kombinerat med förvaltning. Grunden i SIG Invest utgörs av värdeökande fastighetsförvaltning som ger ett stabilt och i allt väsentligt förutbestämt kassaflöde till verksamheten. Med fastighetsförvaltning i botten genomförs även strategiskt attraktiva utvecklingsprojekt där möjligheten att addera värde är betydande.

28 feb: SIG Invest AB (publ) offentliggör idag bokslutskommuniké för januari-december 2018

PRESSMEDDELANDE Malmö den 28 februari 2019

 

SIG Invest AB (publ) offentliggör idag bokslutskommuniké för januari-december 2018

SIG Invest AB (publ), grundat 2014, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Malmö. SIG Invest är ett värdead- derande och växande fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och förvaltning av bostäder. Ny-, om- och tillbyggnadsprojekt sammanflätas med proaktiv och värdeskapande långsiktig fastighetsförvaltning.

Sammandrag för helåret 2018;

Intäkterna ökade med 14 procent till 30,1 Mkr (26,3)
Förvaltningsresultatet uppgick till 0,7 Mkr (-8,7)
Resultatet efter skatt uppgick till 50,9 Mkr (10,9) och resultatet per aktie uppgick till 10,13kr (8,94)
SIG Invest har förvärvat fastigheter för 118,7 Mkr (120,2)
Värdeförändringar fastigheter uppgick totalt till 58,8 Mkr (22,9)
Substansvärdet (EPRA NAV) ökade med 25 procent

VD har ordet

Året som gått har gett SIG Invest en starkare grund och en ny fas i bolagets tillväxtresa har tagit fart. Flera viktiga nyckeltal har förstärkts. Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats och förvaltningsresultatet är för första gången i bolagets historia positivt med 0,7 Mkr för helåret 2018. Vi har ett bra utgångsläge för att fortsätta växa vårt fastighetsbestånd och leverera ett stabilt resultat 2019.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
[email protected]

Om SIG Invest AB (publ)
SIG Invest AB:s (publ) affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom utveckling av bostäder kombinerat med förvaltning. Grunden i SIG Invest utgörs av värdeökande fastighetsförvaltning som ger ett stabilt och i allt väsentligt förutbestämt kassaflöde till verksamheten. Med fastighetsförvaltning i botten genomförs även strategiskt attraktiva utvecklingsprojekt där möjligheten att addera värde är betydande.

2 nov: SIG Invest AB (publ) publicerar delårsrapport januari-september 2018

PRESSMEDDELANDE Malmö den 2 november 2018

 

SIG Invest AB (publ) publicerar delårsrapport januari-september 2018

 

SIG Invest AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-september 2018 och finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.siginvest.se.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
[email protected]

Om SIG Invest AB (publ)
SIG Invest AB:s (publ) affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom utveckling av bostäder kombinerat med förvaltning. Grunden i SIG Invest utgörs av värdeökande fastighetsförvaltning som ger ett stabilt och i allt väsentligt förutbestämt kassaflöde till verksamheten. Med fastighetsförvaltning i botten genomförs även strategiskt attraktiva utvecklingsprojekt där möjligheten att addera värde är betydande.

15 okt: SIG INVEST AB (PUBL) FÖRVÄRVAR INDUSTRIFASTIGHET I KALMAR

PRESSMEDDELANDE Malmö den 15 oktober 2018

SIG INVEST AB (PUBL) FÖRVÄRVAR INDUSTRIFASTIGHET I KALMAR

SIG Invest har den 11 oktober 2018 ingått avtal med Incita Fastigheter AB om förvärv av fastigheten Kalmar Palmen 6. Bolaget beräknas tillträda Fastigheten under mars 2019. Genom transaktionen tar SIG Invest steget att etablera sig som en betydande aktör i Kalmar. Fastigheten är en av Sveriges mest centralt belägna industrifastigheter med en total tomtarea om 45 279 kvadratmeter och en uthyrningsbar area om ca 26 500 kvadratmeter. I dagsläget finns inga vakanser och uthyrningsmarknaden för kommersiella lokaler i detta läget är mycket stabila.

Lokalerna består av industri, kontor och lager med åtta hyresgäster där största hyresgästen är Norden Machinery AB. Norden Machinery AB är en världsledande leverantör av högpresterande tub-påfyllningssystem och levererade sin första maskin så tidigt som 1934. Bolaget har 290 anställda i Kalmar samt har över 5 000 maskiner i operativt bruk hos kunder över hela världen, verksamheten ägs av Italienska Coesia som omsatte över 1,5 miljoner Euro under 2017. Bolaget har växt ur sina lokaler och utreder möjligheter att uppföra en större verksamhetslokal utanför Kalmar. Därmed kommer man lämna lokalerna i centrala Kalmar vilket beräknas tidigast till 2021-2022. I och med detta öppnas möjligheten upp för en helt ny stadsdel i Kalmar.

– Detta förvärv innebär ett förbättrat förvaltningsresultat samt att vårt fastighetsbestånd växer ytterligare. Vi tar med denna affär steget in i Kalmar, som är en attraktiv och intressant stad, med för oss intressant utvecklingspotential. Det säger Dan Astrén, VD SIG Invest AB (publ).

Kommunledningen är mycket angelägen och har uttryckt en önskan om att bostäder skall uppföras på denna centrala mark. Därför kommer detaljplanearbete inledas och planen från både kommunens sida och SIG Invest är att det ska finnas en färdig detaljplan för bostäder klar vid tidpunkten för när utflyttning av Norden Machinery AB sker. För fastighetens västra del som nu hyrs av Norden kommer utvecklings-planerna inledas redan under 2019. SIG Invest kommer i samarbete med Kalmar stad ta fram en ny detaljplan för västra delen och upprätta affärs- och finansieringsplan för denna del. Universitetsstaden Kalmar har ett skriande behov av bostäder och ser positivt på både landmärken och höga hus genom tidiga skisser för tomt-utvecklingen. En genomsnittlig bebyggelse på sex våningar diskuteras men det ska betonas att det ännu är i ett tidigt stadie.

Förvärvet baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 121 mkr med en tilläggsköpeskilling om 25 mkr i samband med att detaljplaneförändring med godkännande för bostadsutveckling vinner laga kraft. Transaktionen finansieras dels genom aktier om 25 mkr, dels eget kapital och bankfinansiering. Finansiering hos bank är inte klar och det finns en finansieringsklausul i förvärvsavtalet som ger SIG Invest rätt att avträda affären om för bolaget inte acceptabel bankfinansiering kan upptas.

     

 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
[email protected]

Om SIG Invest AB (publ)
SIG Invest AB:s (publ) affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom utveckling av bostäder kombinerat med förvaltning. Grunden i SIG Invest utgörs av värdeökande fastighetsförvaltning som ger ett stabilt och i allt väsentligt förutbestämt kassaflöde till verksamheten. Med fastighetsförvaltning i botten genomförs även strategiskt attraktiva utvecklingsprojekt där möjligheten att addera värde är betydande.

9 okt: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SIG INVEST AB (PUBL)

PRESSMEDDELANDE Malmö den 9 oktober 2018

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SIG INVEST AB (PUBL)

Aktieägarna i SIG Invest AB (publ), org.nr 556984-0456 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 6 november 2018 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Stjärnplan 3 i Limhamn.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för stämman.

Aktieägare måste, för att ha rätt att delta i stämman, dessutom anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 31 oktober 2018, på adress Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn eller via e-post till [email protected] Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.siginvest.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 1 217 826 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 1 217 826.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om a) uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) och b) ändring av bolagsordningen
 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
 8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om a) uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) och b) ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier, beslutar att öka antalet aktier i Bolaget genom att varje aktie delas upp i 4 aktier (aktiesplit 4:1) enligt följande villkor.

a) Beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)

Antalet aktier ökas i Bolaget genom att varje aktie delas upp i 4 aktier (aktiesplit 4:1). Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från
1 217 826 till 4 871 304. Den förslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 1 krona till 0,25 kronor.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, för det fall Euroclear Sweden AB tagit över Bolagets aktiebok, bestämma avstämningsdag för spliten, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om split registrerats.

b) Beslut om ändring av bolagsordningen

Med anledning av att ovanstående förslagtill aktiesplit av aktier förutsätter ändring av bolagsordningen föreslår styrelsen att gränserna för antalet aktier punkt 4 i Bolagets bolagsordning ändras i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:

 1. ANTAL AKTIER Antalet aktier ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.

Föreslagen lydelse:

 1. ANTAL AKTIER Antalet aktier ska vara lägst 4 000 000 och högst
  16 000 000.

Styrelsen föreslår vidare att gränserna för aktiekapitalet punkt 5 i Bolagets bolagsordning ändras i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:

5.AKTIEKAPITAL      Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst
2 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse:

5.AKTIEKAPITAL      Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst
4 000 000 kronor.

Styrelsen föreslår även att val av revisorer punkt 10 (underpunkt 9) i Bolagets bolagsordning ändras i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:

 1. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA
  9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer

Föreslagen lydelse:

 1. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA
  9. Val till styrelsen och val av revisorer

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket samt eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen enligt ovanstående förslag förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 437 500 kronor genom nyemission av högst 1 750 000 aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och eventuellt vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 6 och 7 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 6 och 7 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn senast två veckor före stämman, dvs. senast den 23 oktober 2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Malmö i oktober 2018
SIG Invest AB (publ)
Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
[email protected]

Om SIG Invest AB (publ)
SIG Invest är ett utvecklingsfokuserat fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på förädling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom förvärv – förädling – avyttring samt en stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning.

28 sep: SIG INVEST AB (PUBL) FÖRVÄRVAR TRE FASTIGHETER I MALMÖ

PRESSMEDDELANDE Malmö den 28 september 2018

 

SIG INVEST AB (PUBL) FÖRVÄRVAR TRE FASTIGHETER I MALMÖ

 

SIG Invest AB förvärvade och tillträdde den 27 september två samhällsfastigheter i Malmö. Bolaget förvärvade samtidigt en bostadsfastighet i Malmö med tillträde den 26 oktober.

 

SIG Invest AB förvärvade och tillträdde fastigheterna Stammen 15 och Bokbindaren 6 i Malmö den 27 september. Fastigheterna är fullt uthyrda och har en gemensam uthyrningsbar area om ca 892 kvm. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till sammanlagt 22,5 mkr, förvärven finansierades genom en kombination av eget och externt kapital.

SIG Invest AB förvärvade den 27 september Alven 26 i Malmö med tillträdesdag den 26 oktober. Fastigheten har en uthyrningsbar area om 3 963 kvm innefattande bostäder, butiker, lokaler samt restaurang. Av uthyrningsbar area utgör 2 465 kvm BOA som är fördelad på 48 lägenheter. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 75,5 mkr och finansieras genom en kombination av eget kapital samt banklån.

Med dessa tre affärer tar vi ytterligare ett kliv in på bostadsmarknaden i Malmö. Fastighetsbeståndet ger oss en kombination av kassaflöde och utvecklingsmöjligheter. Vi har möjlighet att höja lägenheternas standard samt utnyttja ytterligare byggrätter för hyreshusbebyggelse.” – Dan Astrén, VD SIG Invest AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
[email protected]

Om SIG Invest AB (publ)
SIG Invest är ett utvecklingsfokuserat fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på förädling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom förvärv – förädling – avyttring samt en stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning.

24 aug: SIG Invest AB (publ) publicerar delårsrapport januari-juni 2018

PRESSMEDDELANDE Malmö den 24 augusti 2018

 

SIG Invest AB (publ) publicerar delårsrapport januari-juni 2018

SIG Invest AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-juni 2018 och finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.siginvest.se..

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
[email protected]

Om SIG Invest AB (publ)
SIG Invest är ett utvecklingsfokuserat fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på förädling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom förvärv – förädling – avyttring samt en stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning.

31 maj: SIG INVEST AB (PUBL) FÖRVÄRVAR OCH TILLTRÄDER FASTIGHET I LIMHAMN

PRESSMEDDELANDE Malmö den 31 maj 2018

 

SIG INVEST AB (PUBL) FÖRVÄRVAR OCH TILLTRÄDER FASTIGHET I LIMHAMN

SIG Invest AB tillträdde den 15 maj fastigheten Balken 6 i Limhamn. Fastigheten har en uthyrbar area på ca 1 925 kvm och är fullt uthyrd. Ytorna disponeras för lager/kontor/industri. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 16,5 mkr. En del av köpeskillingen har erlagts genom SIG Invest-aktier. Resterande del av förvärvet finansieras genom egna medel.

”Förvärvet kompletterar vårt befintliga bestånd väl och vi bygger härmed vår förvaltningsgrund än bredare.”, Säger Dan Astrén VD på SIG Invest.

”Fastigheten är belägen i ett spännande industriområde i Limhamn och genererar ett bra kassaflöde. Utöver att vi stärker vår förvaltningsgrund så planerar Stadsbyggnadskontoret en omvandling av Annetorps industriområde till en tät och funktionsblandad stadsdel. Fullt utbyggt kan området få runt 2300 nya bostäder, enligt Malmö Stad.”, Säger Tomas Magnusson, Projektutvecklingschef/Vice VD på SIG Invest.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
[email protected]

Om SIG Invest AB (publ)
SIG Invest är ett utvecklingsfokuserat fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på förädling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom förvärv – förädling – avyttring samt en stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning.

09 mars: SIG Invest AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

PRESSMEDDELANDE Malmö den 09 mars 2018

 

SIG Invest AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

SIG Invests årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.siginvest.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
[email protected]

Om SIG Invest AB (publ)
SIG Invest är ett utvecklingsfokuserat fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på förädling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom förvärv – förädling – avyttring samt en stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning.

08 februari: SIG Invest AB (publ) offentliggör idag bokslutskommuniké för januari-december 2017

PRESSMEDDELANDE Malmö den 8 februari 2018

SIG Invest AB (publ) offentliggör idag bokslutskommuniké för januari-december 2017

SIG Invest grundades i september 2014 och lämnar här sin bokslutskommuniké för 2017. Bolaget är ett utvecklingsfokuserat fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på förädling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom förvärv – förädling – avyttring samt stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning.

Sammandrag för helåret 2017;

 • SIG Invest har under 2017 förvärvat fastigheter för 120,2 Mkr
 • Resultat före skatt perioden jan-dec 2017 uppgick till 14,1 Mkr
 • Värdeförändringar fastigheter uppgick till 22,9 Mkr
 • Periodens resultat uppgick till 10,8 Mkr

VD har ordet:

Bolaget har under perioden visat styrka genom återbetalning av hela den utestående obligation som var noterad på First North Bondmarket. Obligationens löptid var fyra år men löstes redan efter två år. Flertalet förvärv har genomförts med obligationskapitalet dessa två år där vi både skapat betydande vinster och utökat portföljen med fina fastigheter, i gengäld har räntekostnader belastat och tyngt bolagets kassaflöde och resultat. För att förbättra vår belåningsgrad och soliditet beslutade vi därför att återbetala obligationen i förtid. Åtgärden har gett bolaget ett i grunden förbättrat kassaflöde och resultat. Detta får sitt genomslag i våra siffror fullt ut först vid nästa rapport, då resterande anskaffningskostnader som tidigare periodiserats över löptiden (fyra år) vid förtidsinlösen kostnadsförts fullt ut. Förtidsinlösen innebar även utbetalning av en premie till obligationsinnehavarna som belastar periodens resultat. Sammantaget under perioden jan-dec 2017 avser kostnader på 9 556 tkr obligationen och dess förtidsinlösen.

Bolagets egen kapital har ökat väsentligt tack vare ökat marknadsvärde på fastighetsbeståndet och genomförd apportemission och en kvittningsemission. Genom emissionerna har Bolaget 100 % ägande av de tidigare samägda fastigheterna i Stockholmsregionen samt ett fastighetsbestånd i och omkring Landskrona.

Fastighetsvärdena uppgick till 473 650 tkr (329 001 tkr) efter årets transaktioner och egenkapitalet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 67,5 % till 193 550 tkr (115 511 tkr).

Bolaget har uppnått sin ambition om att återställa ett positivt kassaflöde och ha en god soliditet för att ta nya steg av tillväxt. Vår affärsmodell handlar om att förvärva kassaflödesfastigheter med värdeökningspotential. Nu har vi en mycket stabil grund med kassaflöde att stå på och kan blicka framåt och uppåt mot nya affärsmöjligheter och investeringar under 2018.

Dan Astrén
Verkställande direktör.

Väsentliga händelser under halvåret juli-dec

 • Obligationen om 60 Mkr förtidsinlöstes
 • Fastigheterna Landskrona Safiren 1, Landskrona Hoppet 8 och Bjuv Billesholms gård 12:1 förvärvades
 • Moderbolaget genomförde två nyemissioner och det egna kapitalet ökades med 55,6 Mkr
 • Fastigheten Malmö Härfågeln 8 tillträddes och ny detaljplan vann laga kraft

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]
SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
[email protected]

Om SIG Invest AB (publ)
SIG Invest är ett utvecklingsfokuserat fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på förädling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom förvärv – förädling – avyttring samt en stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning.

06 november: STYRELSENS KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

PRESSMEDDELANDE Malmö den 30 oktober 2017

 

STYRELSENS KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

SIG Invest AB (publ) – 556984-0456

Aktieägarna i SIG Invest AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 november 2017 kl. 15:00 i SIG Invest ABs lokaler på Stjärnplan 3 i Limhamn. 

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för stämman.

Aktieägare måste, för att ha rätt att delta i stämman, dessutom anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast onsdagen den 15 november 2017, på adress Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn eller via e-post till [email protected] Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

§ 1        Stämmans öppnande

§ 2        Val av ordförande vid stämman

§ 3        Val av protokollförare och två justeringsmän

§ 4        Upprättande och godkännande av röstlängd

§ 5        Godkännande av dagordningen

§ 6        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

§ 7        Beslut om riktad nyemission av aktier

§ 8        Beslut om riktad nyemission av aktier genom apport

§ 9        Val av styrelse

§ 10      Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 17 570 kronor genom nyemission av högst 17 570 aktier enligt följande villkor:

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma FBM Sverige AB, org.nr 556926-1570, 9 020 aktier, och TJM Invest AB, org.nr 559044-8253, 8 550 aktier.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa för bolaget strategiskt viktig finansiering.

Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 250 kronor per aktie. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet genom kontant betalning eller genom kvittning av fordringar mot bolaget i samband med teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen och är villkorat av att bolagsstämman som ska hållas den 20 november 2017 klockan 14.00 fattar beslut om att ändra bolagsordningen i enlighet med förslaget i punkt 7 på dagordningen som finns intagen i kallelsen till nämnda bolagsstämma.

Punkt 8 – Beslut om riktad nyemission av aktier genom apport

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med 346 000 kronor genom nyemission av 346 000 aktier enligt följande villkor:

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Stanwood-Haley Properties AB, org.nr 556976-8699, Broström Konsulting AB, org.nr 556823-2580, T.Törnqvist Fastighetskonsulter AB, org.nr 556986-5362, HellqvistGruppen AB, org.nr 556985-4853.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv av aktier i Strykmåttet AB, org.nr 556996-9958.

Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 148 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts som en del av en framförhandlad överlåtelse med aktietecknaren. Överlåtelsen och den överenskomna teckningskursen bedöms vara till fördel för bolaget och dess aktieägare.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet genom tillförsel av 23 000 aktier i bolaget Strykmåttet AB, org.nr 556996-9958, med adress Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn som beräknas tas upp i bolagets balansräkning till ett sammanlagt värde av 51 208 000 kronor. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen och är villkorat av att bolagsstämman som ska hållas den 20 november 2017 klockan 14.00 fattar beslut om att ändra bolagsordningen i enlighet med förslaget i punkt 7 på dagordningen som finns intagen i kallelsen till nämnda bolagsstämma.

Punkt 9 – Val av styrelse

Föreslås att bolagsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Föreslås att bolagsstämman beslutar om nyval av styrelseledamoten Anna-Carin Telin för tiden intill nästa årsstämma.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 7-8 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos SIG Invest AB (publ) på Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn senast två veckor före stämman, dvs. senast den 6 november 2017. Handlingarna skickas också kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Malmö i november 2017

Styrelsen, SIG Invest AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
[email protected]

Om SIG Invest AB (publ)

SIG Invest är ett utvecklingsfokuserat fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på förädling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom förvärv – förädling – avyttring samt en stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning.

30 oktober: SIG INVEST AB (PUBL) FÖRVÄRVAR OCH TILLTRÄDER FASTIGHET PÅ LIMHAMN

PRESSMEDDELANDE Malmö den 30 oktober 2017

SIG INVEST AB (PUBL) FÖRVÄRVAR OCH TILLTRÄDER FASTIGHET PÅ LIMHAMN

SIG Invest AB (publ) (”SIG Invest”) har tecknat avtal om förvärv och har tillträtt fastigheten Härfågeln 8 på Limhamn. Fastigheten är idag vakant och har tidigare nyttjats som frikyrka. Nuvarande Linnékyrkans byggnad från 1970 kommer att rivas på grund av fuktskador. Syftet med förvärvet är att uppföra 10 radhus på 2 1/2 plan.

Fastigheten ligger i ett attraktivt läge mitt i centrala Limhamn. Radhusen är beräknade att stå klara under våren 2019.

”Limhamn är en mycket populär och attraktiv del av Malmö. Det pågår flera intressanta nybyggnationer i Limhamn men förtätningsprojekt i centrala Limhamn likt Härfågeln 8 finns inte, detta gör vårt utvecklingsprojekt unikt.”, säger Dan Astrén ,VD på SIG Invest.

”Vi ser fram emot att snarast kunna förädla denna fastighet genom nyproduktion av väldesignade, moderna och framtidssäkra bostäder”, Säger Tomas Magnusson, Projektutvecklingschef/Vice VD på SIG Invest.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
[email protected]

Om SIG Invest AB (publ)

SIG Invest är ett utvecklingsfokuserat fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på förädling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom förvärv – förädling – avyttring samt en stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning.

23 oktober: STYRELSENS KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

PRESSMEDDELANDE Malmö den 23 oktober 2017

 

STYRELSENS KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
SIG Invest AB (publ) – 556984-0456

Aktieägarna i SIG Invest AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 november 2017 klockan 14.00 i SIG Invest ABs lokaler på Stjärnplan 3 i Limhamn.

 

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för stämman.

Aktieägare måste, för att ha rätt att delta i stämman, dessutom anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast onsdagen den 15 november 2017 på adress Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn eller via e-post till [email protected] Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

§ 1        Stämmans öppnande

§ 2        Val av ordförande vid stämman

§ 3        Val av protokollförare och två justeringsmän

§ 4        Upprättande och godkännande av röstlängd

§ 5        Godkännande av dagordningen

§ 6        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

§ 7        Beslut om antagande av ny bolagsordning

§ 8        Val av styrelse

§ 9        Val av revisor

§ 10      Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission

§ 11      Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Föreslås att bolagsstämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning. Styrelsens förslag innebär att bolagsordningen ändras på så sätt att:

 1.    uppdelningen i olika aktieslag upphör och att samtliga aktier därefter utgör aktier av samma slag med lika rätt och en (1) röst vardera. Nuvarande ”§ 5. Aktiekapital” rörande bland annat skilda aktieslag, företrädesrätt m.m. utgår i sin helhet och ersätts med en ny ”§ 5. Aktiekapital” som ska föreskriva att:

Aktiekapitalet ska vara som lägst 500 000 kronor och som högst 2 000 000 kronor”.

 1. sättet för kallelse till bolagsstämma ändras genom att nuvarande ”§ 8. Kallelse till bolagsstämma” ersätts med en ny ”§ 8. Kallelse till bolagsstämma” med följande lydelse:

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om ordinarie bolagsstämma ska hållas på annan tid än den som anges i bolagsordningen, ska kallelsen utan kostnad för mottagaren skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

 1. sättet för anmälan till bolagsstämma ändras genom att nuvarande ”§ 8. Anmälan till bolagsstämma” ersätts med en ny ”§ 9. Anmälan till bolagsstämma” med följande lydelse:

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

 1. ett avstämningsförbehåll med följande innebörd införs som en ny ”§ 12. Avstämningsförbehåll”:

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa dagen för avstämningsförbehållets ikraftträdande.

 1. vissa ändringar av redaktionell karaktär genomförs.

Verkställande direktören eller den styrelsen utser föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet.

Punkt 8 – Val av styrelse

Föreslås att bolagsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Föreslås att bolagsstämman beslutar om nyval av styrelseledamöterna Niklas Bernkert och Robert Öjfelth för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 9 – Val av revisor

Föreslås att bolagsstämman beslutar att entlediga den nuvarande revisorn, Oskar Kantoft, samt att till ny revisor, för tiden intill nästa årsstämma, välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB (org. nr 556043-4465) som revisor, med den auktoriserade revisorn Eva Melzig som huvudansvarig revisor.

Punkt 10  – Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 545 744 kronor genom nyemission av högst 545 744 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna skall ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att uppnå strategiska fördelar antingen genom inapporterad egendom eller genom att strategiska parter äger rätt att teckna, samt att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser och genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget, samt att uppnå ökad ägarspridning inför en eventuell notering.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen i enlighet med förslaget i punkt 7 på dagordningen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 7 krävs att förslaget biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman, samt att ägare till hälften av alla A-aktier och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda A-aktierna samtycker till ändringen.

Beslut enligt punkt 10 förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos SIG Invest AB (publ) på Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn senast två veckor före stämman, dvs. senast den 6 november 2017. Handlingarna skickas också kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Malmö i oktober 2017

Styrelsen, SIG Invest AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
[email protected]

Om SIG Invest AB (publ)

SIG Invest är ett utvecklingsfokuserat fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på förädling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom förvärv – förädling – avyttring samt en stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning.

28 augusti: SIG Invest AB (publ) publicerar delårsrapport januari-juni 2017

PRESSMEDDELANDE Malmö den 28 augusti 2017

SIG Invest AB (publ) publicerar delårsrapport januari-juni 2017

SIG Invest AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-juni 2017 och finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.siginvest.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

SIG Invest AB (publ)
www.siginvest.se
Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00
E-mail [email protected]

Om SIG Invest AB
SIG Invest är ett utvecklingsfokuserat fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på förädling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom förvärv – förädling – avyttring samt en stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning.

22 augusti: SIG Invest AB (publ) senarelägger delårsrapport till 28 augusti

PRESSMEDDELANDE Malmö den 22 augusti 2017

SIG Invest AB (publ) senarelägger delårsrapport till 28 augusti

SIG Invest AB (publ) (”Bolaget”) låter meddela att det tidigare aviserade datum för publicering av delårsrapporten, som var bestämt till den 24 augusti, senareläggs. Nytt datum för publicering av delårsrapporten blir istället den 28 augusti 2017.

Bolaget låter meddela att det tidigare aviserade datum för publicering av delårsrapporten, som var bestämt till den 24 augusti, senareläggs. Nytt datum för publicering av delårsrapport blir istället den 28 augusti 2017.

– På grund av att SIG Invest AB (publ) har utnyttjat sin rätt att förtidsinlösa samtliga återstående obligationer under Bolagets obligationslån om 60 MKR med inlösendag bestämd till den 28 augusti 2017, har vi valt att senarelägga publicering för att kunna redovisa detta i den kommande delårsrapporten, säger VD Dan Astrén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

SIG Invest AB (publ)
www.siginvest.se
Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00
E-mail [email protected]

Om SIG Invest AB
SIG Invests affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att kombinera förvaltning med utveckling av såväl kommersiella fastigheter som bostäder.

10 augusti: SIG Invest AB (publ) förtidsinlöser utestående obligationslån 2015/2019 innan den slutliga återbetalningsdagen

PRESSMEDDELANDE Malmö den 10 augusti 2017

SIG Invest AB (publ) förtidsinlöser utestående obligationslån 2015/2019 innan den slutliga återbetalningsdagen

SIG Invest AB (publ) (“Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget avser att utnyttja sin rätt att innan förfallodagen den 28 maj 2019 förtidsinlösa samtliga återstående obligationer under Bolagets obligationslån om 60 MKR med ISIN SE0007074265 (”Obligationerna”) som emitterades den 25 maj 2015. SIG Invest AB (publ) meddelar idag den 10 augusti 2017, i enlighet med villkoren för Obligationerna, oåterkalleligen att Obligationerna i sin helhet förtidsinlöses.

Obligationerna kommer att lösas till ett belopp per Obligation motsvarande 102 procent av det nominella beloppet 43 820 000 kronor, i enlighet med villkoren för Obligationerna, jämte upplupen obetald ränta från och med, men exklusive, närmast föregående ränteförfallodag till och med, och inklusive, den förtida inlösendagen, och kommer utbetalas till Obligationsinnehavare som äger Obligationer på den relevanta avstämningsdagen som inträffar den 21 augusti 2017.

Inlösendag är bestämd till den 28 augusti 2017.

Detta meddelande om förtidsinlösen är oåterkalleligt.

Denna information är sådan information som SIG Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2017 kl 15:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

SIG Invest AB (publ)
www.siginvest.se
Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00
E-mail [email protected]

Om SIG Invest AB
SIG Invests affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att kombinera förvaltning med utveckling av såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser.

28 juni: SIG Invest AB (publ) annullerar egna innehavet av obligationen SIG01 om 16 180 000 kronor

PRESSMEDDELANDE Malmö den 28 juni 2017

SIG Invest AB (publ) annullerar egna innehavet av obligationen SIG01 om 16 180 000 kronor

SIG Invest AB (publ) (“Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget ska utnyttja sin rätt att annullera sitt innehav av obligationer 1 618 st, i obligationslån med ISIN SE0007074265 (”Obligationerna”) den 30 juni 2017, i enlighet med villkoren för Obligationerna 8.5. Det egna innehavet uppgår till 16 180 000 kronor nominelt belopp vilket motsvarar 26,9 % av totala antalet obligationer och räntekostnaderna beräknas att minska med cirka 1 573 100 kronor på årsbasis.

Denna information är sådan information som SIG Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 juni 2017 kl 16:40.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

SIG Invest AB (publ)
www.siginvest.se
Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00
E-mail [email protected]

Om SIG Invest AB
SIG Invests affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att kombinera förvaltning med utveckling av såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser.

1 juni: SIG Invest AB (publ) förvärvar och tillträder fastighet i Malmö

PRESSMEDDELANDE Malmö den 1 juni 2017

SIG Invest AB (publ) förvärvar och tillträder fastighet i Malmö

SIG Invest AB (publ) har förvärvat och tillträtt fastigheten Malmö Helmer 4 i Malmö.

SIG Invest AB har förvärvat och tillträtt kontorsfastigheten Malmö Helmer 4 i Malmö kommun. Fastigheten innefattar 274 kvm uthyrningsbar area fördelat på 12 kontor.

Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 11 750 000 kr och förvärvet finansieras genom en kombination av eget kapital och banklån.

Fastigheten är delvis uthyrd och SIG Invest AB (publ) avser att nyttja kvarstående yta som Bolagets huvudkontor.

Denna information är sådan information som SIG Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

SIG Invest AB (publ)
www.siginvest.se
Stortorget 13 A
211 22 Malmö
+46 (0) 40 – 608 82 00
E-mail [email protected]

Om SIG Invest AB
SIG Invests affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att kombinera förvaltning med utveckling av såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser.

2 maj: SIG Invest AB (publ) förvärvar fastighet i Upplands Väsby för 45 Mkr

PRESSMEDDELANDE Malmö den 2 maj 2017

SIG Invest AB (publ) förvärvar fastighet i Upplands Väsby för 45 Mkr

SIG Invest AB (publ) förvärvar bostadsfastighet i Upplands Väsby för 45 Mkr.

SIG Invest AB har förvärvat och tillträtt bostadshyresfastighet Odenslunda 1:646 i Upplands Väsby kommun. Fastigheten utgör 2 040 kvm uthyrningsbaryta fördelat på 30 lägenheter.

Överenskommit fastighetsvärde uppgår till 45 Mkr och förvärvet finansieras genom en kombination av eget kapital och banklån.

Denna information är sådan information som SIG Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Dan Astrén, VD
Telefon: 46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

SIG Invest AB (publ)
www.siginvest.se
Stortorget 13 A
211 22 Malmö
+46 (0) 40 – 608 82 00
E-mail [email protected]

Om SIG Invest AB
SIG Invest AB (publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på fastighetsutveckling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom Bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom utveckling och förädling och stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser.

13 april: SIG Invest AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016

PRESSMEDDELANDE Malmö den 13 april 2017

SIG Invest AB (publ) publicerar årsredovisning för 2016

SIG Invests årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.siginvest.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Dan Astrén, VD
Telefon: 46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

SIG Invest AB (publ)
www.siginvest.se
Stortorget 13 A
211 22 Malmö
+46 (0) 40 – 608 82 00
E-mail [email protected]

Om SIG Invest AB
SIG Invest AB (publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på fastighetsutveckling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom Bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom utveckling och förädling och stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser.

29 mars: Kallelse till årsstämma i SIG Invest AB (publ)

PRESSMEDDELANDE Malmö den 29 mars 2017

Kallelse till årsstämma i SIG Invest AB (publ)

SIG Invest AB (publ), org.nr. 556984-0456, håller årsstämma den 27 april 2017, kl. 09.00 på bolagets kontor, Stortorget 13 A, 211 22 Malmö.

Anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som;

 1. (i)  dels är införd i den av SIG Invest AB (publ) förda aktieboken den 20 april 2017,
 2. (ii)  dels har anmält sig till bolaget senast den 20 april 2017, helst före kl. 12.00, under adress:

SIG Invest AB (publ) c/o Svenska Investeringsgruppen AB, Stortorget 13 A, 211 22 Malmö eller per e-post; [email protected].

Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden vid årsstämman.

Den som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för stämman, med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adressen ovan och ska finnas tillgänglig vid årsstämman.

I bolaget finns vid tiden för kallelsen totalt 854 256 aktier, varav 552 114 stamaktier av serie A, 302 142 stamaktier av serie B. Stamaktier av serie A har 10 röster per aktie och stamaktier av serie B har 1 röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 5 823 282.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av (1) justeringsman
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisions-berättelse
 7. Beslut om:
  a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
 9. Val till styrelsen och val av revisor
 10. Övriga frågor

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel (kronor) i moderbolaget disponeras enligt följande:

Medel att disponera:
Balanserat resultat 56 815 159
Årets resultat 186 213
Summa 57 001 372
Förslag till disposition:
Utdelning till aktieägare, 5,80 kr per aktie 4 954 685
I ny räkning balanseras 52 046 687
Summa 57 001 372

Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 4 954 685 kr, vilket motsvarar 5,80 kr per aktie.

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen föreslår vidare utdelningsdag till den 25 maj 2017.

Övrigt

Kallelsen i sin helhet kommer att publiceras på bolagets hemsida www.siginvest.se under sektionen Investor Relations. Dessutom kommer kungörelse att ske i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2017. Annonsering om att kallelse har skett publiceras i Dagens Industri.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Dan Astrén, VD
Telefon: 46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

SIG Invest AB (publ)
www.siginvest.se
Stortorget 13 A
211 22 Malmö
+46 (0) 40 – 608 82 00
E-mail [email protected]

Om SIG Invest AB
SIG Invest AB (publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på fastighetsutveckling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom Bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom utveckling och förädling och stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser.

7 mars: SIG Invest AB (publ) tecknar ett 10-årigt hyresavtal

PRESSMEDDELANDE Malmö den 7 mars 2017

SIG Invest AB (publ) tecknar ett 10-årigt hyresavtal

SIG Invest AB (publ) har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Attendo LSS AB.

SIG Invest AB (publ) tecknar avtal med Attendo LSS AB i vård- och omsorgsanläggningen Kärrstorp 2:17 omfattande 1 430 kvm.

Attendo är ett av Sveriges ledande omsorgsföretag och har funnits sedan 1985. Idag finns Attendo på ett 70-tal orter i Sverige. I Sverige är Attendo verksamma inom såväl äldreomsorg som för personer för funktionsnedsättningar (LSS) och inom individ- och familjeomsorg (IOF).

”Det är väldigt glädjande att Attendo väljer att ingå ytterligare ett långsiktigt hyresavtal med oss och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete”, säger Dan Astrén, VD på SIG Invest AB (publ).

Denna information är sådan information som SIG Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 mars 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Astrén, VD
Telefon: 46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

SIG Invest AB (publ)
www.siginvest.se
Stortorget 13 A
211 22 Malmö
+46 (0) 40 – 608 82 00
E-mail [email protected]

Om SIG Invest AB
SIG Invest AB (publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på fastighetsutveckling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom Bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom utveckling och förädling och stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser.

23 februari: SIG Invest AB (publ) offentliggör idag bokslutskommuniké för januari-december 2016

PRESSMEDDELANDE Malmö den 23 februari 2017

SIG Invest AB (publ) offentliggör idag bokslutskommuniké för januari-december 2016

SIG Invest grundades i september 2014 och lämnar här sin bokslutskommuniké för 2016. Bolagets verksamhet består av förvaltning och utveckling av bostäder. Förvaltningsfastigheterna ger stabila och förutsägbara kassaflöden och utvecklingsprojekten ger betydande värdeutveckling och investeringskapital för framtiden.

Sammandrag för helåret 2016;

 • SIG Invest har under 2016 förvärvat fastigheter för 82,7 Mkr
 • Resultat före skatt perioden jan-dec 2016 uppgick till 63,7 Mkr
 • Realiserade värdeförändringar uppgick till 50,7 Mkr
 • Orealiserade värdeförändringar uppgick till 25,5 Mkr
 • Periodens resultat: 59,2 Mkr

Året i korthet;

Under 2016 förvärvades fem fastigheter och två avyttrades med goda marginaler. Den realiserade värdeförändringen uppgick till 50 685 Tkr (9 974 Tkr). En stor del av marginalen kom från ett lyckat bostadsutvecklingsprojekt i Stockholm som avyttrades kvartal 4. Årets resultat uppgick till 63 685 Tkr (47 812 Tkr) vilket var en ökning med 33 % jämfört föregående år. De orealiserade värdeförändringarna uppgick till 25 457 Tkr (45 980 Tkr) vilket gav ett resultat innan orealiserade värdeförändringar och före skatt på 38 228 Tkr (1 832 Tkr). Administrationskostnaderna uppgick till 13 977 Tkr varav 9 768 Tkr var kostnader hänförliga till projektutveckling av fastigheter vilket var den största orsaken till värdeförändringarna.

Fastighetsvärdena uppgick till 329 001 Tkr (291 500 Tkr) efter årets transaktioner och egenkapitalet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med hela 159 % till 115 511 Tkr (44 600 Tkr).

-”Bolaget växer på ett tillfredställande sätt och vi kommer påbörja fler utvecklingsprojekt i befintliga fastigheter under 2017 samtidigt som nya fastigheter kommer att förvärvas.”, säger bolagets VD Dan Astrén.

Väsentliga händelser under halvåret juli-dec

 • Under kvartal tre förvärvades fastigheten Oderljunga 3:2
 • Under kvartal tre genomfördes en nyemission och det egna kapitalet ökades med 8 219 Tkr
 • Under kvartal fyra avyttrades fastigheten Stockholm Strykmåttet 4

Denna information är sådan information som SIG Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Dan Astrén, VD
Telefon: 46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

SIG Invest AB (publ)
www.siginvest.se
Stortorget 13 A
211 22 Malmö
+46 (0) 40 – 608 82 00
E-mail [email protected]

Om SIG Invest AB
SIG Invest AB (publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på fastighetsutveckling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom Bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom utveckling och förädling och stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser.

21 november: SIG Invest AB (publ) ("SIG Invest") och Acrinova AB (publ) 556984-0910 ("Acrinova"), har avslutat diskussioner om ett planerat samgående.

PRESSMEDDELANDE Malmö den 14 november 2016

SIG Invest AB (publ) (“SIG Invest”) och Acrinova AB (publ) 556984-0910 (“Acrinova”), har avslutat diskussioner om ett planerat samgående.

Efter förhandlingar mellan Acrinova och SIG Invest har bolagen beslutat att avsluta diskussionerna om ett planerat samgående. Parterna har som avsikt att återuppta diskussionerna under våren 2017.

Denna information är sådan information som SIG Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Dan Astrén, VD
Telefon: 46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

SIG Invest AB (publ)
www.siginvest.se
Stortorget 13 A
211 22 Malmö
46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
[email protected]

Om SIG Invest AB

SIG Invest AB (publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på fastighetsutveckling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom Bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom utveckling och förädling och stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser. 

21 september: SIG Invest AB (publ) planerar samgående med Acrinova AB (publ) 556984-0910, genom en apportemission.

PRESSMEDDELANDE Malmö den 21 september 2016

SIG Invest AB (publ) planerar samgående med Acrinova AB (publ) 556984-0910, genom en apportemission.

Styrelserna i SIG Invest AB och Acrinova AB har träffat en principöverenskommelse om att genomföra en apportemission där SIG Invest AB avyttras till Acrinova AB.

Apportemissionen görs till aktiekursen 65 kr per aktie i Acrinova AB vilket är det framräknade substansvärdet som parterna har kommit överens om. Efter genomförd affär kommer SIG Invest AB’s ägare att inneha ca 44 % av aktierna i det nya bolaget.

Acrinova AB har goda kassaflöden och flera strategiska bostadsprojekt i södra Sverige samt ett förvaltningsbolag som förvaltar fastigheter till ett värde av ca 4 miljarder kronor. Acrinova AB är listat på Aktietorget och tillsammans med SIG Invest AB blir det nya bolaget en aktör att räkna med.

Vidare kommer styrelsen i Acrinova AB att föreslå den extra bolagstämman att byta namn från Acrinova AB till Svenska Investeringsgruppen AB samt förslå en ny styrelsesammansättning.

”Affären är ett viktigt strategiskt steg för fortsatt expansion, den möjliggör flera nya förvärv och större utvecklingsmöjligheter i det nya bolaget. Acrinova AB och SIG Invest AB kompletterar varandra på ett bra sätt och vi ser fram emot vår gemensamma framtid” säger Dan Astrén VD i SIG Invest AB.

”Ett stort genombrott för oss på den svenska fastighetsmarknaden. Vi går från att vara ett litet noterat fastighetsbolag till något betydligt större i och med denna föreslagna apportemission. Jag ser verkligen fram emot utmaningen att leda detta större bolag framöver. Det är mycket intressant med utvecklingsprojekten” säger Ulf Wallén VD i Acrinova AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Dan Astrén, VD
Telefon: 46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

SIG Invest AB (publ)
www.siginvest.se
Stortorget 13 A
211 22 Malmö
46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
[email protected]

Om SIG Invest AB

SIG Invest AB (publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på fastighetsutveckling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom Bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom utveckling och förädling och stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser. 

23 augusti: SIG Invest AB (publ) publicerar delårsrapport januari-juni 2016

PRESSMEDDELANDE Malmö den 23 augusti 2016

SIG Invest AB (publ) publicerar delårsrapport januari-juni 2016

SIG Invest AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-juni 2016 och finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.siginvest.se.

Denna information är sådan information som SIG Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2016 kl 09:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Dan Astrén, VD
Telefon: 46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

SIG Invest AB (publ)
www.siginvest.se
Stortorget 13 A
211 22 Malmö
46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
[email protected]

Om SIG Invest AB

SIG Invest AB (publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på fastighetsutveckling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom Bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom utveckling och förädling och stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser. 

13 april: SIG Invest AB (publ) publicerar årsredovisning för 2015

PRESSMEDDELANDE Malmö den 13 april 2016

SIG Invest AB (publ) publicerar årsredovisning för 2015

SIG Invests årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.siginvest.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: [email protected]

Om SIG Invest AB

SIG Invest AB (publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. SIG Invests affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att kombinera förvaltning med utveckling av såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser.

11 april: SIG Invest AB (publ) förvärvar två samhällsfastigheter

PRESSMEDDELANDE Malmö den 11 april 2016

SIG Invest AB (publ) förvärvar två samhällsfastigheter

SIG Invest AB (publ) (”SIG Invest” eller ”Bolaget”) förvärvar ett bestånd av samhällsfastigheter för 29 mkr. Fastigheterna som är belägna i Simrishamn och Hässleholm inrymmer verksamheter inom vård och omsorgsboende. SIG Invest har förvärvat och tillträtt två samhällsfastigheter, en i Simrishamn och en i Hässleholm, förvärvet skedde i februari. De förvärvade fastigheterna omfattar en uthyrningsbar yta om 4 855 kvm och inrymmer verksamheter inom vård och omsorgsboende. – Vi adderar här ytterligare två fina fastigheter med bra kassaflöden. Vi kompletterar vårt befintliga bestånd i Skåne med två fastigheter som är bra belägna i regionen viket ger en bra mix i beståndet, kommenterar Dan Astrén, VD för SIG Invest. Det totala fastighetsbeståndet i Skåne uppgår, efter förvärvet, till totalt ca 7 000 kvm uthyrningsbar yta. Förvärvet finansierades genom en kombination av banklån och eget kapital. För ytterligare information, vänligen kontakta: Dan Astrén, VD Telefon: +46 (0) 40 608 82 00 E-post: [email protected]

Om SIG Invest AB

SIG Invest AB (publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. SIG Invests affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att kombinera förvaltning med utveckling av såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser.

23 feb: SIG Invest AB (publ) offentliggör idag bokslutskommuniké januari-december 2015

PRESSMEDDELANDE Malmö den 23 februari 2016

SIG Invest AB (publ) offentliggör idag bokslutskommuniké januari-december 2015

Sammandrag för helår 2015

 • SIG Invest har under 2015 investerat 245,5 Mkr i fastigheter
 • Resultat före skatt räkenskapsåret 2015 uppgår till 47,8 Mkr
 • Realiserade värdeförändringar uppgick till 10,0 Mkr
 • Orealiserade värdeförändringar uppgick till 46,0 Mkr
 • Årets resultat 39,5 Mkr

VD har ordet År 2015 är det första hela verksamhetsåret för SIG Invest AB (publ). Bolaget grundades i slutet av 2014 och har präglats av stark tillväxt under året genom förvärv och utveckling av bostäder. Bolaget har bland annat genomfört ett bostadsprojekt om 20 bostadsrättslägenheter i Veberöd utanför Lund, där samtliga lägenheter idag är sålda. Vinsten för projektet uppgår till 10,0 Mkr, vilket är över förväntan. Under sommaren utgav Bolaget en obligation om 60 miljoner kronor och genomförde en rad förvärv. Bolaget har under året ökat sitt fastighetsinnehav från 2,6 Mkr till 291,5 Mkr. Bolagets affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att kombinera förvaltning med utveckling av såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Det fortsatt låga ränteläget samt den ihållande bostadsbristen skapar gynnsamma förhållanden för bostadsprojekt i storstadsregionerna. Ökande konkurrens och efterfrågan på såväl projektfastigheter som arbetskraft ställer höga krav på effektivitet och struktur. Vår effektiva projektutveckling, ofta med delad entreprenad, har visat sig skapa de konkurrensfördelar som är nödvändig i dagens marknad. Vi ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt för Bolaget genom nybyggnadsprojekt och utvecklingsprojekt främst i bostadssegmentet. Dan Astrén Verkställande Direktör Väsentliga händelser under året

 • Fastigheten Burlöv Arlöv 21:181 och tomträtten Stockholm
 • Strykmåttet 4 förvärvades under kvartal 1
 • Under kvartal 1 såldes fastigheten Lund Huskatten 1
 • Fastigheterna Helsingborg Kullen Östra 16 och 19 samt Helsingborg Gamla Staden 7:34 och 7:35 förvärvades under kvartal 2
 • Kvartal 2 genomfördes en nyemission i SIG Invest AB (publ) om 10 Mkr
 • Under kvartal 2 emitterade bolaget ett obligationslån om 60 Mkr
 • Kvartal 4 förvärvades tomträtterna Stockholm Bäverungen 5, Stockholm Vallhunden 7 och Stockholm Mjölkboden 4

För ytterligare information, vänligen kontakta:  Dan Astrén, VD Telefon: +46 (0) 40 608 82 00 E-post: [email protected] Om SIG Invest AB SIG Invest AB (publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. SIG Invests affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att kombinera förvaltning med utveckling av såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser.

2 nov: SIG Invest AB (publ) gör nytt fastighetsförvärv i Stockholm

PRESSMEDDELANDE Malmö den 2 november 2015

SIG Invest AB (publ) gör nytt fastighetsförvärv i Stockholm

SIG Invest AB (publ) (”SIG Invest” eller ”Bolaget”) ökar fastighetsbeståndet i Stockholm

Bolaget har förvärvat och tillträtt två bostadshyresfastigheter, Bäverungen 5 och Vallhunden 7 i Stockholm. Fastigheterna utgör 5 736 m2 uthyrningsbar yta fördelat på 153 lägenheter och är värderade till 171 MSEK. Genom detta förvärv ökar Bolaget sitt innehav i Stockholm till cirka 9 000 m2 uthyrningsbar yta och cirka 200 lägenheter. ”SIG Invest AB är mycket glada att genom förvärvet öka vårt fastighetsbestånd ytterligare i Stockholm.” Säger VD Dan Astrén För ytterligare information, vänligen kontakta:  Dan Astrén, VD Telefon: +46 (0) 40 608 82 00 E-post: [email protected] Om SIG Invest AB SIG Invest AB (publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. SIG Invests affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att kombinera förvaltning med utveckling av såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser.

2 sep: SIG Invests obligationserbjudande har fulltecknats

PRESSMEDDELANDE Malmö den 2 september 2015

SIG Invests obligationserbjudande har fulltecknats

SIG Invest AB (publ) (”SIG Invest” eller ”Bolaget”) har emitterat ett obligationslån om nominellt 60 MSEK, envar obligation med ett nominellt värde om 10 000 SEK som löper med en årlig ränta om 9,25 procent. Erbjudandet som attraherade ett stort intresse har fulltecknats. Bolaget offentliggjorde den 21 augusti 2015 att obligationerna har blivit godkända för notering på Nasdaq First North Bond Market där handel kommer att ske med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser och likviditetsgarant. Obligationerna kommer att handlas under kortnamnet SIG01 med ISIN-kod SE0007074265. Första dag för handel på Nasdaq First North Bond Market kommer att vara den 3 september 2015. Likviden från obligationslånet ska användas till att slutföra förvärv och utveckla de fastigheter som SIG Invest har identifierat. Mer information avseende fastigheterna, obligationsvillkoren, användning av emissionslikviden m.m. finns i det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen i Maj 2015 med SIG Invest som utgivare. För ytterligare information, vänligen kontakta: Dan Astrén, VD Telefon: +46 (0) 40 608 82 00 E-post: [email protected] Om SIG Invest AB SIG Invest AB (publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. SIG Invests affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att kombinera förvaltning med utveckling av såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser.

21 aug: SIG Invests obligation har godkänts för handel på Nasdaq First North Bond Market

PRESSMEDDELANDE Malmö den 21 augusti 2015

SIG Invests obligation har godkänts för handel på Nasdaq First North Bond Market

SIG Invest AB (publ):s (”SIG Invest” eller ”Bolaget”) obligation har godkänts av Nasdaq Stockholm för notering på Nasdaq First North Bond Market med första dag för handel den 3 september 2015. SIG Invest har emitterat ett obligationslån om nominellt 60 MSEK, envar obligation med ett nominellt värde om 10 000 SEK som löper med en årlig ränta om 9,25 procent. Bolagets obligationer har blivit godkända för notering på Nasdaq First North Bond Market där handel kommer att ske med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser och likviditetsgarant. Obligationerna kommer att handlas under kortnamnet SIG01 med ISIN-kod SE0007074265. Första dag för handel på Nasdaq First North Bond Market kommer att vara den 3 september 2015. Mangold Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Baker & McKenzie har agerat legal rådgivare till Bolaget i obligationsemissionen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Dan Astrén, VD Telefon: +46 (0) 40 608 82 00 E-post: [email protected] Om SIG Invest AB SIG Invest AB (publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. SIG Invests affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att kombinera förvaltning med utveckling av såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser.

26 juni: SIG Invest AB (publ) förlänger teckningsperioden
PRESSMEDDELANDE Malmö den 26 juni 2015

SIG Invest AB (publ) förlänger teckningsperioden

Styrelsen i SIG Invest AB (publ) (”SIG Invest” eller ”Bolaget”) har beslutat att förlänga teckningsperioden i det pågående erbjudandet till allmänheten att teckna obligationer (”Erbjudandet”). Teckningsperioden som initialt avsågs löpa till fredag den 26 juni 2015 förlängs därmed till 31 augusti 2015. Erbjudandet i sammandrag

 • Obligationerna har en löptid om cirka fyra (4) år och återbetalningsdag för obligationslånet är den 30 augusti 2019.
 • Obligationerna löper med en fastställd årlig nominell ränta om 9,25 %, där ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott. Ränteförfallodagarna är den 30 augusti, 30 november, 28 februari och 30 maj med den 30 augusti 2015 som den första ränteförfallodagen.
 • Erbjudandet omfattar högst 6 000 obligationer med ett nominellt belopp om 10 000 SEK per obligation.
 • Minsta teckningspost är en obligation, motsvarande 10 000 SEK.
 • Teckningsperioden för obligationerna löper från den 26 maj 2015 till och med den 31 augusti 2015.
 • Obligationerna är fritt överlåtbara och Bolaget ska verka för att obligationerna ska listas på lämplig handelsplats.

Prospekt och preliminär tidsplan

Prospekt finns att tillgå på SIG Invests webbplats, www.siginvest.se samt på Mangold Fondkommissions webbplats, www.mangold.se.

Preliminär uppdaterad tidsplan

Teckningsperiod: 26 maj – 31 augusti 2015.

Tilldelning av obligationer kommer att ske löpande av Bolagets styrelse under teckningsperioden.

Betalning för obligationerna skall ske enligt instruktion på utsänd avräkningsnota som skickas till de investerare som erhållit tilldelning.

Leverans av obligationer sker efter det att tilldelning skett och betalning erhållits.

Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden. Styrelsen äger även rätt att stänga emissionen i förtid, även om emissionen inte är fulltecknad.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Astrén, VD Telefon: +46 (0) 40 608 82 00 E-post: [email protected]

Om SIG Invest AB

SIG Invest AB (publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. SIG Invests affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att kombinera förvaltning med utveckling av såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser.

25 maj: SIG Invest AB (publ) emitterar obligationslån och offentliggör obligationsprospekt

PRESSMEDDELANDE Malmö den 25 maj 2015

SIG Invest AB (publ) emitterar obligationslån och offentliggör obligationsprospekt

Styrelsen i SIG Invest AB (publ) (”SIG Invest” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera ett obligationslån om högst 60 MSEK (”Erbjudandet”). Med anledning av Erbjudandet offentliggör Bolaget ett obligationsprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts av Finansinspektionen.

Erbjudandet i sammandrag

 • Obligationerna har en löptid om cirka fyra (4) år och återbetalningsdag för obligationslånet är den 30 augusti 2019.
 • Obligationerna löper med en fastställd årlig nominell ränta om 9,25 %, där ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott. Ränteförfallodagarna är den 30 augusti, 30 november, 28 februari och 30 maj med den 30 augusti 2015 som den första ränteförfallodagen.
 • Erbjudandet omfattar högst 6 000 obligationer med ett nominellt belopp om 10 000 SEK per obligation.
 • Minsta teckningspost är en obligation, motsvarande 10 000 SEK.
 • Teckningsperioden för obligationerna löper från den 26 maj 2015 till och med den 26 juni 2015.
 • Obligationerna är fritt överlåtbara och Bolaget ska verka för att obligationerna ska listas på lämplig handelsplats.

Bakgrund och motiv

SIG Invest bildades 2014 och har sitt säte i Malmö. Bolagets verksamhet består i att förvärva, förädla och förvalta både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Bolaget har stort fokus på fastighetsutveckling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom Bolagets utvecklingskoncept. Bolaget har idag, genom sina koncernbolag, ett fastighetsbestånd om tre fastigheter, varav två av dessa har tillträtts under innevarande verksamhetsår. Bolaget har även ingått avtal för att förvärva ytterligare tre fastigheter. Fokus och specialisering ligger på att kunna genomföra en snabb analys och erbjuda tidigare ägare ett snabbt avslut genom att hitta realistiska lösningar med stor expertis. SIG Invest har identifierat flera attraktiva fastigheter spridda över landet med god utvecklingspotential. Överlag är marknaden för fastigheter idag väldigt attraktiv och har visat sig mottaglig för liknande finansiella instrument i fastighetsbolag som uppvisat stabila kassaflöden från attraktiva fastigheter. För att stärka Bolaget, utöka Bolagets förvärvskassa samt möjliggöra Erbjudandet och de förvärv som beskrivs under avsnittet ”Fastighetsbestånd” i Prospektet genomförde SIG Invest en nyemission av aktier om cirka 10 MSEK i april 2015. Erbjudandet kommer att tillföra SIG Invest högst 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader i samband med upprättandet av Erbjudandet. Emissionslikviden skall användas för att förvärva och utveckla de fastigheter som SIG Invest har identifierat och som presenteras i Prospektet.

Villkor för Erbjudandet

Vid styrelsemötet i SIG Invest den 5 februari 2015 beslutades det att utge ett Obligationslån denominerat i svenska kronor om högst 60 MSEK. SIG Invest kommer att utge upp till 6 000 obligationer med ett nominellt belopp om 10 000 SEK. Teckningsperioden för Obligationerna löper under tiden från 26 maj 2015 till och med 26 juni 2015. Obligationerna är fritt överlåtbara och Bolaget kommer att ansöka om notering av Obligationerna på en lämplig handelsplats. Obligationerna har en löptid om cirka fyra (4) år och Obligationslånet kommer att återbetalas den 30 augusti 2019.

Prospekt och preliminär tidsplan

Prospekt finns att tillgå på SIG Invests webbplats, www.siginvest.se. Preliminär tidsplan

 • Offentliggörande av Prospekt: 25 maj 2015.
 • Teckningsperiod: 26 maj – 26 juni 2015.
 • Tilldelning av obligationer kommer att ske löpande av Bolagets styrelse under teckningsperioden.
 • Betalning för obligationerna skall ske enligt instruktion på utsänd avräkningsnota som skickas till de investerare som erhållit tilldelning.
 • Leverans av obligationer sker efter det att tilldelning skett och betalning erhållits.

Bolagets sty­relse äger rätt att förlänga teckningsperioden. Styrelsen äger även rätt att stänga emissionen i förtid, även om emissionen inte är fulltecknad.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare i transaktionen. JOOL Capital Partner AB är ansvarig för marknadsföringen av obligationsemissionen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Dan Astrén, VD Telefon: +46 (0) 40 608 82 00 E-post: [email protected]

Om SIG Invest AB

SIG Invest AB (publ) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. SIG Invests affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att kombinera förvaltning med utveckling av såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550, är Bolagets Certified Adviser. VIKTIGT MEDDELANDE Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i SIG Invest i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse (”Securities Act”). SIG Invest avser inte att registrera någon del av Erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Detta dokument har inte blivit godkänt av någon övervakande myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det Prospekt som idag godkänts av Finansinspektionen och kan laddas ner från SIG Invests webbplats. Mangold Fondkommission företräder SIG Invest och ingen annan i samband med obligationsemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än SIG Invest för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till deras klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med obligationsemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande. Mangold Fondkommission åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Mangold Fondkommission, eller å deras vägnar, i samband med SIG Invest och Erbjudandet, och inget i detta offentliggörande är, eller ska förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Mangold Fondkommission i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller något annat förhållande som Mangold Fondkommission annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande. Framåtriktade uttalanden Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om SIG Invest anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och Prospektet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka SIG Invest framtida prestation och de branscher inom vilka SIG Invest är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.

Kalendarium

 

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär

Bolagsbeskrivning 2019

Delårsrapport januari-juni 2019

Årsredovisning 2018

Bokslutskommuniké januari-december 2018

Delårsrapport januari-sept 2018

Kallelse till extra bolagsstämma tisdagen den 6 november 2018 kl. 11.00

Delårsrapport januari-juni 2018

 

Årsredovisning 2017

 

Bokslutskommuniké januari-december 2017

 

Delårsrapport januari-juni 2017

 

Årsredovisning 2016

 

Bokslutskommuniké jan-dec 2016

 

Delårsrapport januari-juni 2016

 

Årsredovisning 2015

 

Bokslutskommuniké 2015

 

Prospekt

 

Bolagsordning

 

Årsredovisning 2014

 

 

 

 

Kontakta oss

 

3 + 8 =

Besök oss

Huvudkontor

Stortorget 13A 211 22 Malmö